Δημοπρασίες καναλιών: σωστά ή τηλεοπτικά; th.alys & zoutiri

ο μηχανισμός που χρησιμοποιήθηκε στην δημοπρασια είναι μια παραλλαγή του Anglo-Dutch auction..

Εξετάζοντας πιο προσεκτικά την ελληνική εκδοχή ωστόσο, εντοπίζουμε μικρές αλλά ουσιαστικές αποκλίσεις από την αυθεντική πρόταση των Binmore και Klemperer που εγείρουν τέσσερα σημαντικά ζητήματα

Σχόλια


Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση