Σχόλια

  • από Epanechnikov πριν 3163 μέρες       

    "λ.χ. ο ρουμάνος Ιώσηπος ο Μοισιόδαξ "

    Από wikipedia

    "Moisiodax was born in the town of Cernavodă in Western Dobrudja, at the time part of the Ottoman Empire. His real name was Ioannis, "Joseph" being his monk name. Some authors consider that his surname, Moisodax/Moesiodax ("Dacian from Moesia"), indicate Romanian origins.[1] His ethnic origin is contested with various sources presenting him as Greek[2] Romanian or Vlach.[3][4] On the other hand Moisiodax in his work presents himself as Greek.[5] Little is known about his youth, but it is assumed he received elementary education and learned Greek from a clergyman in Wallachia or Thrace.[6]"
Log in για σχολιασμό ή γίνε μέλος εδώ.

Ποιά μέλη του buzz ψήφισαν αυτή την καταχώριση